Skip to content

Missie / visie

Op KC De Avonturier ligt de nadruk op samen leren, samen werken en samen leven. Ons onderwijs is er op uit de mogelijkheden waarover kinderen beschikken, systematisch uit te breiden.

In het schooljaar 2020-2021 zijn wij begonnen met het vormen van onze school in een nieuw concept: “FONK, het zit in je natuur”. Hierover kunt u meer lezen op de website www.fonk.nl.

Onderwijs

KC De Avonturier is een kleine actieve school, steeds in ontwikkeling. Wij willen een school zijn waar kinderen veel  leren  en elke dag met plezier naar toe gaan.  Daarom vinden we het belangrijk dat alle kinderen zich ‘thuis’ voelen. Wij werken aan een fijne sfeer in de groepen. Onze school geeft kinderen de kans om hun eigen mogelijkheden te ontplooien. Zij leren om zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch in het  leven te staan.

Ondersteuning

Kindcentrum de Avonturier is een reguliere basisschool waarbij we werken vanuit de gedachte “Het zit in je natuur”, kinderen willen zich van nature ontwikkelen en op ontdekking uitgaan.

Alle leerlingen op de Avonturier groeien hier samen op en kunnen indien nodig al in een vroeg stadium ondersteuning krijgen als dat nodig is.

Deze ondersteuning wordt in eerste instantie altijd binnen de eigen groep georganiseerd. Voor eventuele extra ondersteuning binnen of juist buiten de groep verkennen we vervolgens samen met de ouders en onze Intern Begeleider wat passende mogelijkheden zijn en gaan daar vervolgens mee aan de slag.

Veilige leeromgeving

Helaas is het soms realiteit dat kinderen te maken krijgen met huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Scholen zijn sinds 2013 wettelijk verplicht om een Meldcode te hanteren. Zo kunnen zij  sneller en beter ingrijpen bij vermoedens van kindermishandeling. Dat hoort tot de verantwoordelijkheid van alle medewerkers van INOS.

Ik ben, omdat wij zijn! Wij geloven dat wij allemaal samen zorg dragen voor onze leerlingen: ouders/verzorgers en school. Wij zijn alert  op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Onze medewerkers reageren assertief op deze signalen. De meldcode is bedoeld ter ondersteuning. Zo weet iedereen wat vastgelegd wordt en welke stappen worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling en welke ondersteuning daarbij voor handen is.

De Meldcode maakt onderdeel uit van het schoolveiligheidsplan van kc de Avonturier en is via deze link in te zien. Je vindt deze meldcode ook op www.scholenopdekaart.nl van onze school onder het kopje ‘sociale veiligheid op deze school’. 

Meer- en hoogbegaafdheid

Onze school hoort bij INOS, stichting katholiek onderwijs Breda. Vanuit ons motto en kernopdracht: ‘ik ben, omdat wij zijn’ biedt INOS een inclusief onderwijsaanbod aan. INOS kiest daarmee ook bewust voor thuisnabij MHB-onderwijs. De meer- en hoogbegaafde leerling leert leren tussen zijn/haar vrienden, klasgenoten, bij de bekende eigen leerkracht. Die herkent en erkent meer- en hoogbegaafdheid en biedt onderwijs aan dat bij de leerling past.

Het label MHB

INOS heeft een aantal criteria voor goed onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen omschreven die periodiek bij kwaliteitsaudits worden getoetst. Als een school aan de basiscriteria voldoet, wat geldt voor KC de Avonturier, dan is de basisondersteuning voor MHB-leerling op orde en krijgt de school het predicaat MHB standaard.

Op KC de Avonturier hebben wij de Expeditiegroep. In deze groep gaat het erom dat meer- en hoogbegaafde leerlingen, aan de hand van uitdagende lesstof, vaardigheden ontwikkelen die zij via het reguliere aanbod niet of onvoldoende leren. Deze vaardigheden hebben zij nodig om later zelfstandig hun eigen doelen te behalen. 

Verrijking 

Ons streven is dat alle leerlingen, inclusief de meer- en hoogbegaafden, een plek hebben waar ze zich thuis voelen en lekker in hun vel zitten. We willen dat ze een afgestemd aanbod krijgen waarmee ze uitgedaagd worden, leren leren en werken aan hun executieve functies, waarbij tevens aandacht is voor het zijnsluik. Lessen worden gedifferentieerd aangeboden. De leerling krijgt de lessen rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen zoveel mogelijk gecompact aangeboden. De tijd die na het behalen van de kerndoelen op eigen niveau over is, wordt besteed aan verrijking. Mocht dit niet voldoende zijn of er aanvulling nodig zijn, dan wordt er een zorgvraag opgesteld en de Expeditiegroep als aanvullende optie ingezet.

Expeditiegroep

In deze groep wordt veel gewerkt met projecten en spellen. Met de spellen worden denk- en gedragsvaardigheden geoefend (executieve functies). Voorbeelden daarvan zijn volgehouden aandacht, flexibiliteit of emotieregulatie. De projecten zijn oa bedoeld om te leren leren. Leerlingen leren hiermee allerlei vaardigheden zoals: plannen, organiseren, samenwerken, doorzetten, leren van fouten, gebruik van strategieën, etc. Het gaat bij deze projecten dan ook niet specifiek om de inhoud, maar ze worden als middel ingezet om leerdoelen te oefenen. Tevens werken de leerlingen aan een groeimindset. Ze leren omgaan met fouten maken, ze leren hulp vragen en lopen zeker wel eens tegen hun frustratiegrens aan. We richten ons vooral op het proces in plaats van op het resultaat.

Leerlingenraad

De leerlingenraad van kc de Avonturier bestaat de leerlingen van groep 6, 7, en 8. Uit elke groep zijn 2 afgevaardigden. Daarnaast is er ook 1 leerling van De Avonturier die ons vertegenwoordigt bij de INOS-leerlingenraad. De leerlingraad komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar om te praten over zaken die zij belangrijk vinden en/of wat wij graag met hen willen bespreken. Thema’s die aan bod komen hebben onder andere te maken met ‘je veilig voelen op school’, ‘het schoolplein’, maar ook wordt er jaarlijks iets georganiseerd door de leerlingraad voor alle andere kinderen van de school. Goede ideeën en belangrijke vragen zijn welkom en kunnen in de leerlingenraad-brievenbus gepost worden.